ยินดีต้อรับสู่สถานีตำรวจภูธรห้วยยอด จังหวัดตรัง
 

สถานีตำรวจภูธรห้วยยอด จังหวัดตรัง

สภาพทั่วไป
       1.1 ที่ตั้ง ตั้งอยูู่เลขที่ 303 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ 2 งาน 17 ตารางวา พิกัด NJ 70460
3
       1.2 ความเป็นมา  ในปี พ.ศ.2355 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ท้องที่อำเภอห้วยยอด ขึ้นอยูู่ในความปกครองของเมืองนครศรีธรรมราช และเมืองตรัง กล่าวคือพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ้ตรัง ขึ้นกับเมืองนครศรีธรรมราช มีบ้านเขาปินะ บ้านใหม่ บ้านบางกุ้ง บ้านชะมวง บ้านท่าประดู่ บ้านควน บ้านหนองหงส์ บ้านเขาขาว บ้านควนกะตา บ้านหนองไม้แก่น บ้านหนองแค ส่วนฝั่งตะวันออกขึ้นอยูู่กับเมืองตรัง
       ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูู่หัว เสด็จประพาสเมืองตรัง ปรากฎว่ามี ีีประชากรจีนจำนวนมากมาจากเกาะปีนัง เข้ามาทำเหมืองแร่ดีบุกที่บ้านท่ามะปราง ทำให้ชุมชน บริเวณนั้นเจริญขึ้น และเกิดตลาดแห่งแรกที่บ้านท่ามะปราง ต่อมามีเรือขุดแร่ ของฝรั่งมา ทำการขุดแร่แถวหน้าวัดห้วยยอด จึงทำให้ชุมชนบริเวณอำเภอ ห้วยยอด เจริญตั้งแต่นั้นมา
        ต่อมา พ.ศ.2423 ได้โอนเมืองตรัง ไปขึ้นต่อกรุงเทพฯ จึงได้โอนพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ้ตรังมาขึ้นกับเมืองตรังด้วย ทำให้เกิดแขวงขึ้น 4 แขวง คือ แขวงบางกุ้งแขวงบ้าน นา แขวงปากคม แขวงเขาขาว ต่อมา ต.น้ำพราย บางส่วนเปลี่นชื่อเป็น ต.ห้วยยอด ต่อมา ในปี 2455 จึงเปลี่นชื่อเป็นอำเภอห้วยยอด เพื่อให้ตรงกับชื่อตำบลที่ตั้ง ในปี พ.ศ.2560 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอเขาขาว และปี พ.ศ.2482 ได้เปลี่ยนกลับเป็นอำเภอห้วยยอด จนกระทั่งปัจจุบัน
       ความหมาย "ห้วยยอด" เนื่องจากสภาพพื้นที่มียอดเขาเรียงรายตลอดแนวทางด้านทิศ
ตะวันออก ซึ่งเรียกว่าภูเขาบรรทัด และมีลำห้วยต่างๆมากมายไหลลงสู่แม่น้ำตรัง จึงได้เรียก
"ห้วยยอด" มาจนปัจจุบัน
อาณาเขต อ.ห้วยยอดมีพื้นที่ทั้งหมด 747.25 ตร.กม. มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
       - ทิศเหนือ        ติดต่อ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช และ อ.รัษฎา จ.ตรัง
       - ทิศใต้           ติดต่อกับ อ.เมือง จ.ตรัง
       - ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
       - ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
การแบ่งเขตการปกครอง
       - พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด   747.25   ตร.กม.
       - แบ่งพื้นที่การปกครองเป็น   16  ตำบล   133  หมู่บ้าน
       - ประชากรทั้งหมด   90,261  คน แบ่งเป็น
            ชาย     44,864 คน
            หญิง     45,397 คน
       - จำนวนเครือเรือน  25383  ครัวเรือน
       - ความหนาแน่นเฉลี่ย   120.79 คน/ตร.กม.

 


ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
 
 

 

  หน้าหลัก   1,2,3

สถานีตำรวจภูธรห้วยยอด
309 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
โทร 075-272148
www.trang.police.go.th/huaiyot